Zur Navigation | Zum Inhalt
Wyniki grupy Noble za I kwartał PDF Drukuj Email
19.05.2008.
Grupa Noble Bank: zaprezentowała swoje wyniki za I kwartał 2008 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE

• Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Noble Bank SA po I kwartale 2008 r. wyższy o blisko 50 proc. w stosunku do I kwartału 2007 r.
• Wartość sprzedanych produktów finansowych w Grupie Noble Bank w I kwartale br. wyższa o 84 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2007 r.
• 200-proc. wzrost sprzedaży kredytów Metrobanku, hipotecznej marki Noble Banku, w I kwartale 2008 r. (w stosunku do podobnego okresu ub.r.).
• Bardzo niski wskaźnik C/I Noble Banku równy 22,2 proc.
• Wysoki współczynnik wypłacalności Banku na poziomie 17,5 proc.

W I kwartale 2008 r. działalność Grupy Kapitałowej Noble Bank SA (Noble Bank SA, Open Finance SA, Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA) była skoncentrowana na kontynuacji strategii polegającej na sprzedaży produktów finansowych, zarówno Spółek z Grupy, jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

W ramach Noble Banku, pod marką Metrobank bardzo silnie rozwijała się budowa portfela kredytów hipotecznych oraz kredytów finansowych. Po I kwartale br. portfel udzielonych kredytów przekroczył 1600 mln zł.

W 2008 r. Noble Bank zainicjował też kolejną nową linię biznesową w postaci własnych kart kredytowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu Banku, będą one funkcjonować na trzech poziomach segmentacji, skupionych wokół produktów: VISA Infinite, VISA Platinum oraz kart segmentu otwartego.

W 2008 r. Grupa Noble Bank kontynuowała rozwój sieci dystrybucji. Zajmująca się doradztwem finansowym Spółka Open Finance otworzyła 4 oddziały (m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Radomiu i Kielcach). Generalnie, na koniec marca br. Grupa Noble Bank oferowała produkty finansowe w 59 placówkach na terenie całego kraju, odpowiednio w: 8 oddziałach Noble Banku, 34 oddziałach Open Finance oraz 17 biurach doradców mobilnych Open Direct.

Grupa Noble Bank po I kwartale 2008 r. zanotowała też wzrost sprzedaży w głównych segmentach produktów finansowych – kredytach hipotecznych oraz produktach inwestycyjnych.

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI FINANSOWE

Skonsolidowany zysk netto Grupy Noble Bank po I kwartale 2008 r. wyniósł 37 143 tys. zł i był wyższy o 49 proc. od wyniku w analogicznym okresie 2007 r., kiedy osiągnął wartość 25 001 tys. zł.
Wyniki jednostkowe (bez wyłączeń konsolidacyjnych, a w wypadku Noble Funds TFI wraz z częścią przypadającą na udziałowców mniejszościowych) wypracowane za pierwszy kwartał br. przez poszczególne Spółki objęte konsolidacją przedstawiają się następująco:
• Noble Bank SA – zysk netto w wysokości 58 515 tys. zł*,
• Open Finance SA – zysk netto w wysokości 8442 tys. zł,
• Noble Funds TFI SA – zysk netto w wysokości 4149 tys. zł.

* Z uwzględnieniem dywidendy otrzymanej ze Spółki zależnej Open Finance SA w wysokości 30 000 tys. zł.

W I kwartale 2008 r. wynik na działalności bankowej Grupy Kapitałowej Noble Bank SA wyniósł 77 080 tys. zł i wzrósł o 86 proc. w stosunku do I kwartału 2007 r. oraz o 19 proc. w stosunku do IV kwartału 2007 r. Przychody z tytułu odsetek oraz przychody z tytułu prowizji i opłat w I kwartale br. wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 r. o 109 proc., czyli o 40 488 tys. zł, osiągając poziom 84 549 tys. zł. Wzrost ten nastąpił w wyniku szybkiego wzrostu sprzedaży jednocześnie we wszystkich istotnych Spółkach Grupy: Open Finance SA, Noble Funds TFI SA oraz Noble Bank SA.
Wynik z tytułu odsetek, liczony jako przychody z tytułu odsetek, oraz wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej – wynik odsetkowy, pomniejszony o koszty z tytułu odsetek – wyniósł po I kwartale 2008 r. 14 205 tys. zł, podczas gdy w IV kwartale 2007 r. wynosił on 10 208 tys. zł, zaś w I kwartale 2007 r. 5794 tys. zł.

Głównymi pozycjami rachunku wyników, mającymi wpływ na osiągnięte wyniki, były przychody prowizyjne z pośrednictwa finansowego, przychody odsetkowe od kredytów hipotecznych oraz wynik z pozycji wymiany. Przychody z tytułu opłat i prowizji uzyskane w I kwartale 2008 r. wyniosły 48 323 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2007 osiągnęły one wartość 35 318 tys. zł. Wynik z pozycji wymiany, uzyskany w I kwartale 2008 r., wyniósł 20 784 tys. zł, natomiast w podobnym okresie ub.r. wynosił on 4498 tys. zł. Z kolei przychody odsetkowe Grupy w I kwartale 2008 r. ukształtowały się na poziomie 36 226 tys. zł, wobec osiągniętych 8743 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W ujęciu segmentowym, podział skonsolidowanego wyniku (bez wyłączenia wyniku przypadającego na akcjonariuszy mniejszościowych) w wysokości 38 388 tys. zł przedstawiał się następująco:
• bankowość: 24 227 tys. zł (63 proc. udziału),
• pośrednictwo finansowe: 9614 tys. zł (25 proc. udziału),
• zarządzanie aktywami i funduszami: 4547 tys. zł (12 proc. udziału).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK GRUPY

Noble Bank SA

W perspektywie całej Grupy, portfel aktywów klientów znajdujący się pod kontrolą, zarządzaniem spółek Grupy osiągnęły na koniec I kwartału 2008 r. kwotę ok. 3 500 000 tys. zł. W samym obszarze bankowości prywatnej, Noble Bank sukcesywnie pozyskuje kolejnych Klientów w tempie około 200 miesięcznie, dzięki czemu po pierwszym kwartale br. ich liczba przekroczyła 3000. W dalszym ciągu strategiczne znaczenie dla Banku ma rozwój unikalnych depozytów strukturyzowanych, z nowymi subskrypcjami pojawiającymi się w każdym miesiącu. W pierwszym kwartale sprzedaż tych produktów osiągnęła poziom ponad 100 000 tys. zł w dziesięciu edycjach produktowych. Do niewątpliwych sukcesów w I kwartale br. należy zaliczyć również pozyskanie przez Bank depozytów detalicznych na kwotę przekraczającą 800 mln zł, które stanowią dobrą bazę do kontynuacji rozmów z Klientami na temat kolejnych produktów inwestycyjnych.
Na polu kredytowym Noble Bank, oferujący kredyty pod marką Metrobank, utrzymuje dynamiczne tempo wzrostu portfela kredytowego z saldem nowouruchomionych kredytów w I kwartale 2008 r. na poziomie 420 000 tys. zł wobec 365 000 tys. zł w IV kwartale 2007 r. (wzrost kwartał do kwartału o 15 proc.). W porównaniu do I kwartału ub.r. (139 000 tys. zł) wzrost liczony rok do roku wyniósł ponad 200 proc. Co równie istotne, jakość portfela kredytowego po ponad dwóch latach działalności Banku w tym obszarze utrzymuje się na bardzo satysfakcjonującym poziomie przy saldzie kredytów klasyfikowanych jako stracone na poziomie 0,06 proc. portfela kredytowego.

Open Finance SA

Open Finance SA konsekwentnie kontynuuje rozwój sieci dystrybucji, przy jednoczesnej, wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych. Kwartalny, jednostkowy wynik netto Spółki wzrósł o 24 proc. w porównaniu do IV kwartału 2007 r. (odpowiednio 8400 tys. zł wobec 6800 tys. zł). Wart uwagi jest wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych w ujęciu kwartalnym (pierwszy kwartał 2008 r. wobec pierwszego kwartału 2007 r.) pomimo diametralnie różnej koniunktury na rynkach kapitałowych w tych okresach.

Noble Funds TFI SA

Aktywa pod zarządzaniem Towarzystwa 31 marca 2008 r. wynosiły 1 145 274 tys. zł. Spółka kontynuuje rozwój zarówno oferty produktowej, jak i kontrybucji do skonsolidowanych wyników Grupy mimo jednego z najgorszych kwartałów dla rynków kapitałowych w ostatnich latach. Jednostkowy zysk netto Noble Funds TFI SA w I kwartale 2008 r. wyniósł 4100 tys. zł wobec 3800 tys. zł (wzrost: 8 proc.) w IV kwartale 2007 r. Porównywanie bieżącego wyniku do I kwartału 2007 r. jest bezzasadne, z uwagi na moment rozpoczęcia działalności operacyjnej Spółki, przypadający na koniec 2006 r.
Początek roku zaowocował podpisaniem przez Noble Funds TFI kolejnych umów dystrybucyjnych z partnerami zewnętrznymi. Do największych do tej pory instytucji – Aegon TU na Życie SA i Skandia Życie TU SA – dołączyły m.in. BRE Private Banking oraz Dom Maklerski BZ WBK SA. Kolejne strategiczne porozumienia są obecnie na etapie rozmów.
Nowe obszary rozwoju Noble Funds TFI to sukcesywne tworzenie kolejnych funduszy. Po uruchomionym na początku roku subfunduszu Noble Fund Luxury, do Komisji Nadzoru Finansowego została złożona aplikacja o wyrażenie zgody na innowacyjny fundusz Noble Fund Timingowy. Należy również z satysfakcją dodać, że na tle rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, Noble Funds TFI był jednym z bardzo nielicznych podmiotów, które w ostatnich paru miesiącach odnotowały dodatnie wpływy aktywów netto pod zarządzanie.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW

KRZYSZTOF SPYRA, Wiceprezes Zarządu Noble Banku SA
Rok 2008 jest dla większości instytucji finansowych okresem wzmożonych starań o względy klientów przy jednoczesnej, nieco słabszej koniunkturze na rynkach kapitałowych i finansowych. Naszym celem jest dalszy, dynamiczny rozwój Grupy Noble Bank, przy jednoczesnym dostosowaniu strategii
i oferty produktowej do pojawiających się wyzwań ze strony rynków, oraz wykorzystywanie nisz rynkowych pozwalających na rozwój biznesu w nowych obszarach.
Mamy ambicję utrzymać w tym roku trzycyfrową dynamikę wzrostu, zarówno w obszarze sprzedaży inwestycyjnych produktów strukturyzowanych, w wypadku których zamierzamy osiągnąć pozycję lidera, jak i własnej akcji kredytowej.

źródło: Departament PR Noble Banku
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Wyniki grupy Noble za I kwartał ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora