Zur Navigation | Zum Inhalt
Druga subskrypcja db Gwarancji - Mix Surowców Deutsche Bank PBC PDF Drukuj Email
13.07.2008.
Deutsche Bank PBC rozpoczyna drugą subskrypcję db Gwarancji – Mix Surowców, produktu strukturyzowanego z gwarancją kapitału oferowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA. W ramach pierwszej subskrypcji Klienci zainwestowali w produkt ponad 100 milionów zł, a wysokość kuponu została określona na poziomach 20% w skali roku dla wersji pierwszej i 14% rocznie - dla wersji drugiej*. 

Skonstruowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie Mix Surowców oferuje możliwość inwestycji opartej o koszyk globalnych indeksów surowców rolnych: pszenicy, kukurydzy, kakao, soi i cukru oraz szansę na zysk nawet do 21% już po pierwszym roku inwestycji. 

db Gwarancja - Mix Surowców jest produktem inwestycyjno-ubezpieczeniowym 
o maksymalnie 3-letnim horyzoncie czasowym oferującym możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji. Prognozy dotyczące wzrostów cen surowców rolnych sprawiają, że są one przedmiotem zainteresowania coraz szerszego grona Klientów. Zwrot z inwestycji w produkt zależny jest od wzrostu indeksów: S&P GSCI Wheat Index Excess Return (pszenica), S&P GSCI Corn Index Excess Return (kukurydza), S&P GSCI Cocoa Index Excess Return (kakao), S&P GSCI Soybeans Index Excess Return (soja) i S&P GSCI Sugar Index Excess Return (cukier). 

O atrakcyjności db Gwarancji stanowi zarówno 100% ochrona zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności, partycypacja we wzroście światowych cen surowców rolnych, jak i możliwość osiągnięcia nawet 21% zysku już po pierwszym roku inwestycji. 

Produkt oferowany jest w formie ubezpieczenia na życie i dożycie – klient nie płaci więc podatku od zysków kapitałowych, a jego najbliżsi objęci są ochroną na wypadek jego śmierci. Minimalna wysokość składki to tylko 5000 zł w Wariancie I i II oraz 10.000 zł w Wariancie III i IV. Opłata subskrypcyjna wynosi do 1%. 

Zapisy na zakup db Gwarancji – Mix Surowców przyjmowane są we wszystkich Oddziałach Deutsche Bank PBC do dnia 24 lipca br. 

db Gwarancja - Mix Surowców może stanowić zabezpieczenie pożyczek i kredytów w Deutsche Bank PBC S.A. 


W ramach drugiej subskrypcji produkt dostępny jest w czterech wariantach: 

Wariant I - minimalna wpłata 5000 zł, 100% gwarancja kapitału oraz kupon w przedziale 17-21%, jeśli wszystkie indeksy surowcowe odnotują wzrosty w tzw. rocznej dacie obserwacji. Jeśli nawet 1 z indeksów nie zmieni się lub spadnie poniżej poziomu początkowego, inwestycja jest kontynuowana przez kolejny rok. 

Wariant II - minimalna wpłata 5000 zł, 100% gwarancja kapitału oraz kupon w przedziale 12-15%, jeśli wszystkie indeksy surowcowe odnotują wzrost, pozostaną bez zmian lub odnotują spadek, ale nie większy niż - 9,99% w tzw. rocznej dacie obserwacji. Jeśli nawet 1 z indeksów nie zmieni się lub spadnie poniżej poziomu początkowego, inwestycja jest kontynuowana przez kolejny rok. 

Wariant III - minimalna wpłata 10 000 zł, inwestycja 50% środków w Wariant I oraz 50% środków w półroczny depozyt odpowiadający lokacie 10% p.a. 

Wariant IV - minimalna wpłata 10 000 zł, inwestycja 50% środków w Wariant II oraz 50% środków w półroczny depozyt odpowiadający lokacie 10% p.a. 

Podstawowe warunki produktu: 
- inwestycja 3-letnia 
- atrakcyjna wartość kuponu* kształtująca się w przedziale: 
17%-21% netto – w przypadku pierwszego wariantu produktu 
12%-15% netto – w przypadku drugiego wariantu produktu 
Dokładna wartość kuponu zostanie ustalona na dzień przed zakończeniem subskrypcji. 
- minimalna wpłata 5.000 zł w Wariancie I i II oraz 10.000 zł w Wariancie III i IV 
- opłata subskrypcyjna: do 1% 
- możliwość wyboru opcji połączonej z bardzo atrakcyjnie oprocentowanym depozytem 
- opłaty likwidacyjne w wypadku przedterminowej wypłaty środków uzależnione są od momentu, w którym następuje odstąpienie od ubezpieczenia 
- brak ryzyka walutowego (inwestycja denominowana w PLN) 
- ochrona 100% kapitału 
- kupon uzależniony od wzrostu wartości indeksów 5 surowców rolnych, tj. pszenicy, kukurydzy, kakao, soi i cukru. 
- brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) 
- ubezpieczenie na życie w wysokości 102% zainwestowanej składki 

Komentarz dotyczący inwestycji w surowce rolne 
Jacek Buczyński, Analityk Deutsche Bank PBC S.A. 

Surowce są obecnie jedną z najpopularniejszych alternatyw inwestycyjnych dla rynków akcji. W naszym kraju najczęściej wykorzystywaną formą lokowania na tych rynkach są instrumenty strukturyzowane oparte właśnie o ceny surowców. Interesującym segmentem tego rynku są produkty rolne, z których wiele znajduje się w wyraźnych trendach wzrostowych. W tej kategorii warto, według nas, zwrócić uwagę na kukurydzę, soję, czy generalnie rozumiane surowce zbożowe oraz kakao, kawę i cukier. 

W tej pierwszej grupie niewątpliwy wpływ na obecne zwyżki cen mają ostatnie anomalie pogodowe (zwłaszcza w USA) i spodziewany w związku z tym spadek zbiorów, a także np. niekorzystne dla producentów plany prawnych ingerencji na rynku. Jeśli chodzi np. o kawę, to wśród potencjalnych czynników prowzrostowych można wskazać z jednej strony zwiększającą się popularność tej używki na świecie, a z drugiej np. utrzymujący się spadek areału upraw, na rzecz innych produktów (np. soi). 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową, warto też pamiętać, że ceny tych instrumentów wyrażone są w dolarach. Tym samym kondycja USD ma duży wpływ na kierunek cen i osłabienie względem innych walut, co przekłada się na wzrosty cen surowców. W dłuższej perspektywie można oczekiwać utrzymania trendu wzrostowego. Mimo, że może on nie być aż tak dynamiczny, jak ten, z którym mamy do czynienia obecnie, to stabilizacja poziomu wzrostów oznacza przede wszystkim dobrą wiadomość dla inwestorów długoterminowych. Jak w każdym trendzie rynkowym należy oczywiście liczyć się z możliwością wystąpienia ruchów korekcyjnych, ale obecnie z długoterminowej perspektywy nie ma przesłanek sugerujących trwalszą zmianę tendencji zwyżkowej. 

Jednym z głównych czynników przemawiających za scenariuszem trendu wzrostowego są pogłębiające się dysproporcje pomiędzy popytem i podażą, które naszym zdaniem mogą utrzymać się również w najbliższych latach. Z jednej bowiem strony mamy do czynienia z rosnącą zamożnością społeczeństw i rozwojem branż wykorzystujących surowce rolne (biopaliwa), a z drugiej np. zagrożeniem zmian klimatycznych oraz zmniejszającym się w skali globalnej areałem ziemi uprawnej, co w konsekwencji niesie zmniejszenie poziomu podaży. 

Jacek Podoba, Prezes Zarządu TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA 

Sukces dotychczasowych produktów strukturyzowanych Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA i rosnące zainteresowanie inwestorów innowacyjnymi sposobami lokowania środków skłaniają nas do proponowania klientom oryginalnych produktów o konkurencyjnym potencjale zysku. Strategia inwestycyjna „Mix Surowców” bazuje na szczególnie perspektywicznym w ujęciu makroekonomicznym sektorze gospodarki. Gwarantowany zwrot 100% zainwestowanego kapitału przy możliwości osiągnięcia max. 63% zysku po 3 latach trwania inwestycji, z jednoczesnym wykorzystaniem efektu „tarczy podatkowej” to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku. 

__________________________________________________________ 
* Opis wariantów z poprzedniej subskrypcji db Gwarancji Mix Produktów

źródło: Deutsche Bank PBC S.A
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Druga subskrypcja db Gwarancji - Mi... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora