Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe produkty w ofercie Deutsche Banku PDF Drukuj Email
27.12.2009.

Deutsche Bank PBC S.A. zaoferował w ostatnim czasie dwa nowe wieloletnie produkty inwestycyjne:

- db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania,
- db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost.

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania

db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania to produkt z regularną składką w formie grupowego ubezpieczenia na życie oparty na inwestycjach w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Szeroka oferta produktu umożliwia inwestowanie łącznie w ponad 70 funduszy reprezentujących różny potencjał zysku i ryzyka, w tym w 31 funduszy polskich, 36 zagranicznych, 5 funduszy Skandia Euro Gwarantowany oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim, rynku nieruchomości i surowców. db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania jest programem o długim horyzoncie czasowym – umowa zawierana jest na 15, 20, 25 lub 30 lat.

– Nasz nowy produkt jest odpowiedzią na potrzeby tych Klientów, którzy mają świadomość, że już dzisiaj trzeba oszczędzać, aby na emeryturze móc żyć na poziomie takim, jak w czasie aktywności zawodowej. Nasze rozwiązanie może okazać się ciekawe także dla rodziców, którzy chcą ułatwić start w dorosłe życie swoim dzieciom, np. poprzez kupienie im w przyszłości mieszkania lub sfinansowania studiów - mogą już teraz, bez nadmiernego obciążania domowego budżetu, dokonywać regularnych inwestycji z przeznaczeniem na wybrany przez siebie cel – mówi Monika Sadowska z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Inwestowanie odbywa się poprzez wpłacanie regularnej składki - zależnie od preferencji Klienta, w cyklach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Dobór wysokości składki to kwestia indywidualna, dlatego zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą wybrać jej odpowiednią wysokość, dostosowaną do oczekiwań i dochodów – mówi Monika Sadowska.

Program można w dowolnym momencie zasilać również składkami dodatkowymi o minimalnej wartości 1000 zł. Wszystkie aktywa zgromadzone w db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania podzielone będą na dwie grupy – część bazową utworzoną przez jednostki funduszy, które według przyjętych założeń zakupione zostaną w ciągu pierwszych 7 lat z wpłat składek regularnych oraz cześć wolną, którą utworzą jednostki zakupione za składki regularne wpłacane od 8 roku oszczędzania oraz poprzez składki dodatkowe. – Taka struktura programu ma pomagać w przestrzeganiu systematyczności niezbędnej w długoterminowym oszczędzaniu – stąd część bazowa. Natomiast gromadzenie wolnych aktywów jest sposobem oszczędzania płynnych środków, do których w każdej chwili Klient może mieć dostęp. Dzięki temu db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania umożliwi również realizację krótkookresowych celów finansowych – tłumaczy Monika Sadowska.

Program db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania umożliwia samodzielny wybór strategii inwestycyjnej. W ramach produktu dostępne są także innowacyjne usługi wspierające inwestowanie – Rebalancing i MultiNavigator, które można wykorzystywać dla części lub całości zgromadzonych środków.

Rebalancing jest narzędziem pozwalającym na automatyczną kontrolę struktury portfela. Dzięki niemu skład portfela będzie cyklicznie – zależnie od preferencji Klienta: kwartalnie, półrocznie lub rocznie – powracać do oryginalnych założeń dotyczących strategii, aby nawet w długim terminie portfel zachowywał wybrany poziom ryzyka.

MultiNavigator to z kolei unikatowy w Polsce program obsługi portfela oparty na sprawdzonym zaawansowanym modelu ekonomicznym, który służy do optymalizacji struktury inwestycji. Model uwzględnia strategię zarządzania inwestycjami, dzięki której, bazując na analizie wydarzeń rynkowych, preferencjach i oczekiwaniach Klienta, a także skracającym się czasie inwestycji, na bieżąco kształtuje portfel.

Opłaty wstępne od składek regularnych nie są pobierane, co oznacza, że 100 proc. wpłaconych środków alokowane jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wysokość opłat za zarządzanie zależy od wysokości regularnej składki. W przypadku części wolnej, opłata wynosi połowę stawki za zarządzanie częścią bazową. Opłata administracyjna wynosi 10,23 zł miesięcznie. Za dyspozycje składane przez internetową platformę transakcyjną Multiportfel Online, która dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej Skandii, opłaty nie są pobierane. W przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacana jest wyższa z dwóch kwot: wartość zgromadzonych aktywów powiększona o określony procent części bazowej lub suma wpłaconych składek pomniejszona o ewentualne wypłaty częściowe. Zgromadzone środki nie są opodatkowane od spadków i darowizn. db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania zapewnia też szybki dostęp do informacji i umożliwia bieżącą kontrolę inwestycji za pośrednictwem platformy internetowej Multiportfel Online oraz oferowanego przez Skandię serwisu powiadomień SMS-owych.

Parametry produktu:

- Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
- Ubezpieczyciel: Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- Okres umowy: 15 lat, 20, 25 lub 30 lat
- Brak opłat wstępnych od składki regularnej – 100 proc. alokacji w wybrane fundusze lub strategie
- Opłata administracyjna: 10,23 zł miesięcznie
- Opłata za zarządzanie: zależy od wysokości składki regularnej i jest pobierana od części bazowej oraz od części wolnej (opłata za część wolną stanowi połowę stawki opłaty za część bazową)
- Minimalna składka regularna: 2400 zł rocznie
- Minimalna składka dodatkowa: 1000 zł
- Inwestycja w fundusze o różnym potencjale zysku i ryzyka, w tym w 31 funduszy polskich, 36 zagranicznych, 5 funduszy Skandia Euro Gwarantowany oraz 4 Portfele Modelowe. Fundusze zagraniczne nominowane w EUR, USD i PLN umożliwiają inwestycje na rynkach wschodzących, rynkach Azji i Pacyfiku, europejskich i amerykańskim, rynku nieruchomości i surowców.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy „Pareto Millenium I”. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 procent. Pozostałe 80 procent należy wpłacać co miesiąc przez 15 lat, czyli w okresie trwania programu. Środki inwestowane są w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy „Pareto Millenium I”, którego aktywa lokowane są do 100 proc. w obligacje emitowane przez luksemburską spółkę SecurAsset. Ich wycena oparta jest na surowcowym indeksie BNP Paribas Millenium Long Short Commodities 6% PLN ER INDEX. Jest to strategia globalnego inwestowania, której celem jest maksymalizowanie potencjalnego zysku przy z góry określonym poziomie ryzyka. Indeks zakłada portfelową alokację inwestowanie w różne klasy surowców, w tym w 6 energetycznych, 5 metali przemysłowych, 2 metale szlachetne i 6 surowców rolnych. Dobór składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizując zysk z inwestycji, zachować nie wyższy niż 6-procentowy poziom zmienności, czyli ryzyka. W ramach strategii codziennie przeprowadzana jest kontrola ryzyka, zgodnie z którą ekspozycja na poszczególne składowe portfela indeksu zmniejsza się za każdym razem, gdy przewidywana zmienność portfela jest większa lub równa 6 proc.

– db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost to produkt przygotowany dla osób poszukujących alternatywnych sposobów długoterminowego oszczędzania, które chcą pomnażać środki dzięki innowacyjnym, a przy tym bezpiecznym instrumentom finansowym. Program zapewnia dostęp do wielu różnych rynków, a dzięki swojej konstrukcji nie ogranicza potencjalnego zysku, a nawet umożliwia osiągnięcie zysku od kwoty dużo większej niż wpłacona na początku programu – komentuje Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł, natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 15 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 119,50 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Opłata administracyjna wynosi 1,3 proc. w skali roku od 80 proc. zadeklarowanej kwoty inwestycji (czyli składki zainwestowanej). W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa. Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn.

Parametry produktu:
- Forma prawna – grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
- Produkt oparty na obligacjach emitowanych przez SecurAsset SA, których wycena powiązana jest z surowcowym indeksem BNP Paribas Millenium Long Short Commodities 6% PLN ER INDEX
- Okres odpowiedzialności: 15 lat
- Ochrona kapitału: na koniec okresu odpowiedzialności
- Składki:
* Składka pierwsza (jednorazowa): co najmniej 4 500 zł (lub inna wielokrotność 2250 zł)
* Składka bieżąca (płatna miesięcznie przez 15 lat): co najmniej 119,5 zł (wysokość składki bieżącej uzależniona jest od wysokości zadeklarowanej składki zainwestowanej)
- Okres ubezpieczenia (okres odpowiedzialności): 29.01.2010 r. – 29.01.2025 r. W przypadku rezygnacji z inwestycji po rozpoczęciu ochrony ubezpieczeniowej Klientowi wypłacana jest wartość rachunku pomniejszona o opłatę likwidacyjną (zależną od terminu rezygnacji) oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zalety produktu:
- Ochrona ubezpieczeniowa przez cały okres trwania inwestycji
- 100% udziału w zyskach indeksu
- Gwarancja wypłaty 100% deklarowanej kwoty inwestycji (Składki Zainwestowanej) na koniec okresu odpowiedzialności
100% składek zadeklarowanych na okres 15 lat pracuje już od pierwszego dnia Okresu odpowiedzialności
- Unikalna konstrukcja produktu (20% inwestycji opłacane jednorazowo + 80% inwestycji płatne ratalnie przez 15 lat)
- Produkt oparty o dynamicznie zarządzany BNP PARIBAS MILLENIUM LONG SHORT COMMODITIES 6% PLN ER INDEX o stabilnych wynikach - możliwość zarabiania na rynkach wzrostowych i spadkowych przy jednoczesnej kontroli zmienności (ryzyka) indeksu
- Alternatywa dla produktów oszczędnościowych tylko z wpłatą jednorazową lub tylko z regularnymi wpłatami.

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą
w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC SA.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe produkty w ofercie Deutsche Ba... ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora