Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Deutsche Bank PDF Drukuj Email
14.03.2010.

Deutsche Bank przyzwyczaił nas już do częstego uzupełniania swojej oferty. Obecnie rozbudowana zostaje ona o kolejny produkt strukturyzowany oraz o fundusze Quercus.

db Invest Optimum – nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny ze składką jednorazową w Deutsche Bank PBC

db Invest Optimum to nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny - wprowadzony we współpracy z Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Jest to produkt ze składką jednorazową w formie ubezpieczenia na życie, który łączy w sobie oszczędzanie w polisolokatach z inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. 

db Invest Optimum jest produktem typu unit-linked łączącym polisolokaty z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką jednorazową. Wpłacona przez Klienta kwota jest dzielona na 5 równych części, a pierwsza z nich inwestowana jest w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wybrane spośród 59 rozwiązań dostępnych w ramach db Invest Optimum. Pozostałe środki wpłacane są na polisolokaty na 3, 6, 9 i 12 miesięcy. Ich atrakcyjne oprocentowanie wynosi odpowiednio: 10%, 6,5%, 6%, 5,5%. Po czasie zapadalności kolejnych lokat zgromadzone środki, wraz z zależnymi odsetkami, są automatycznie inwestowane w uprzednio wybrane fundusze. W rezultacie, po upływie 12 miesięcy wszystkie środki alokowane są bezterminowo w produkt ubezpieczeniowy unit-linked z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Środki wielokrotnie można przenosić bez opłat między dowolnymi funduszami.

– Dzięki takiej konstrukcji produktu, Klienci inwestujący w db Invest Optimum nie muszą wybierać jednego, konkretnego terminu zakupu jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Korzystają również z uśrednionej ceny zakupu, która uniezależnia zgromadzony kapitał od krótkoterminowych wahań rynków finansowych – tłumaczy Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł. Za przystąpienie do produktu bank nie pobiera opłaty. Miesięczna opłata za prowadzenie indywidualnego rachunku wynosi 10 zł, natomiast roczne opłaty za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi różnią się w zależności od zainwestowanej kwoty oraz warunków poszczególnych funduszy.

W każdym momencie trwania inwestycji Klient ma możliwość wypłacenia całości lub części aktywów z rachunku udziałów, za co w ciągu pierwszych czterech lat pobierana jest opłata w wysokości od 40 procent w pierwszym miesiącu do 2 procent w czwartym roku. W dowolnym momencie do inwestycji można również dopłacać dodatkowe środki. 

Fundusze QUERCUS

Deutsche Bank PBC wprowadza do oferty subfundusze zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Quercus. To już czternaste towarzystwo, którego produkty dostępne są w ofercie Deutsche Bank PBC w ramach strategii otwartej architektury dystrybucji funduszy inwestycyjnych.

Klienci Deutsche Bank PBC mogą inwestować w jednostki czterech subfunduszy wchodzących w skład funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny oraz QUERCUS Bałkany i Turcja.

QUERCUS Ochrony Kapitału to subfundusz typu absolute return, którego celem jest osiąganie stabilnych zysków w ujęciu nominalnym, przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału. Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne, ale do 20 procent aktywów może być ulokowanych również w akcje, gdy istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym.

QUERCUS Selektywny to również produkt typu absolute return. Celem subfunduszu jest osiąganie dwucyfrowych zysków w ujęciu nominalnym. Aktywa subfunduszu są elastycznie lokowane zarówno w akcje (od 0 do 100 procent), jak i w instrumenty dłużne. W przypadku akcji zarządzający subfunduszem aktywnie wyszukują okazji rynkowych.

Z kolei QUERCUS Agresywny to subfundusz akcyjny, przed którym zarządzający postawili cel dynamicznego wzrostu wartości jednostek uczestnictwa, wyższego niż osiągany przez indeks WIG. Subfundusz przeznaczony jest do inwestycji długoterminowych.

QUERCUS Bałkany i Turcja również inwestuje w akcje i ma przynosić dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa, wyższy niż w przypadku stopy odniesienia opisującej zachowanie cen akcji notowanych na giełdach w Turcji, Grecji, Rumunii i Bułgarii.

Subfundusze Quercus dostępne są w oddziałach banku, a także poprzez system bankowości internetowej db easyNET.

źródło: Biuro prasowe Deutsche Bank PBC SA

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Deutsche Bank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora