Zur Navigation | Zum Inhalt
Wyniki BRE private banking PDF Drukuj Email
04.11.2010.

W ostatnich dniach ukazało sie Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczosci Finansowej za III kwartał 2010 roku Grupy BRE Banku. Zawarto w nim informacje dotyczące Klientów Private banking w BRE - warto je przytoczyć - są to ciekawe dane do porównań i analiz, szczególnie, że mówimy o jednym z największych banków obsługujących ten segment rynku.

Private Banking (PB)

Liczba klientów

Na koniec wrzesnia 2010 roku Private Banking obsługiwał 4 690 klientów. W porównaniu z koncem 2009 roku liczba klientów zmniejszyła sie o około 16% (-897 klientów). Spadek jest wynikiem kontynuacji procesu restrukturyzacji bazy klientów, majacej na celu poprawe jej jakosci i skupienie sie na obsłudze klientów docelowych, a wiec posiadajacych płynne aktywa na poziomie przynajmniej 1 mln PLN.

Kredyty

Stan zadłuMenia klientów Private Banking osiagnał 601 mln zł, co oznacza wzrost o 4,9% w stosunku do konca roku ubiegłego, kiedy to wartosc udzielonych klientom Private Banking kredytów była o prawie 28 mln zł niMsza.

Aktywa w zarzadzaniu

Srodki klientów w zarzadzaniu zainwestowane za posrednictwem BRE PB (obejmujace depozyty, produkty asset management i produkty rynków finansowych) wyniosły na koniec wrzesnia 5 627 mln zł, co jest wynikiem nieznacznie mniejszym w stosunku do konca roku 2009. Pozytywnym efektem jest natomiast zmiana struktury aktywów. W ciagu pierwszych 9 miesiecy 2010 roku produkty depozytowe wyraznie zaczeły ustepowac miejsca produktom inwestycyjnym (widac to głównie po stronie aktywów w TFI, które wzrosły o ponad 40% do 899 mln zł).

Innowacje produktowe

W III kwartale 2010 roku BRE Private Banking & Wealth Management zaoferował nowe narzedzie – Fund Picking, bedace rankingiem funduszy inwestycyjnych w Polsce. W odróMnieniu od innych, funkcjonujacych na rynku rankingów, ta kwartalna publikacja powstaje nie tylko w oparciu o wyniki inwestycyjne funduszy, ale takMe o informacje uzyskane w trakcie spotkan z zarzadzajacymi. Dzieki temu sporzadzajacy ranking uzyskuja wiedze na temat strategii, planów i podejscia rynkowego badanych podmiotów. Ocena poszczególnych funduszy dokonywana jest zatem na dwóch płaszczyznach: analizy ilosciowej (czyste wyniki) oraz jakosciowej.

Prowadzono prace nad wprowadzeniem do oferty usługi Zarzadzania Portfelami w oparciu o szczegółowa analize majatku klienta (tzw. Bilans Klienta – nowatorskie narzedzie wykorzystywane przez BRE Private Banking & Wealth Management od II kwartału b.r.) a takMe z wykorzystaniem taktycznej i strategicznej alokacji aktywów.

BRE Wealth Management

Spółka poszerzyła oferte o usługe doradztwa asset allocation polegajaca na sporzadzaniu rekomendacji w zakresie długoterminowej struktury portfela inwestycyjnego w rozbiciu na klasy aktywów odpowiadajacej indywidualnemu profilowi inwestycyjnemu klienta. Wartosc aktywów pod zarzadzaniem na koniec wrzesnia 2010 roku przekroczyła 1 mld zł.

W 2010 roku BRE WM wprowadziła kilka nowych strategii inwestycyjnych, w tym m.in. strategie konserwatywna indywidualna, której celem jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższajacych dochodowosc instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie i stabilny portfel funduszy, którego celem jest osiagniecie zysku powyMej 12-miesiecznych lokat bankowych przy utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie i zapewnieniu płynnosci zainwestowanych srodków. Spółka wprowadziła takMe raporty oceniajace fundusze inwestycyjne dystrybuowane
w sieci private banking Banku.
Spółka zrealizowała zysk brutto w wysokosci 6 mln zł, ponad dwukrotnie wyMszy od wyniku osiagnietego po trzech kwartałach 2009 roku. Wynik na działalnosci prowizyjnej osiagnał prawie 13 mln zł, w porównaniu z 8 mln zł w ubiegłym roku. Podejmowane działania rozwojowe spowodowały poniesienie wiekszych niM w ubiegłym roku kosztów administracyjnych (6,8 mln zł, wzrost siegajacy 70%).

źródło: Biuro prasowe BRE Banku 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Wyniki BRE private banking ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora