Zur Navigation | Zum Inhalt
Kolejne produkty w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
03.12.2010.

Deutsche Bank udostępnił swoim Klientom dwa nowe produkty: dziewiątą subskrypcję Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express oraz „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV”.

Dziewiąta subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach dziewiątej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym produktu jest indeks HSCE, odzwierciedlający zachowanie akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu.

Subskrypcja certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 21 grudnia br. Certyfikaty Chiński Express to instrument finansowy o 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek indeksu HSCE, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 9 do 13% w skali roku (jego ostateczna wartość zostanie ustalona najpóźniej 20 grudnia br.). Zgodnie z założeniami, w 6-miesięcznych okresach od daty emisji instrument będzie podlegał obserwacjom. Jeśli wartość indeksu w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od jego poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego indeksu HSCE powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że wartość tego indeksu nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od poziomu początkowego.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego Certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów. Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Chiński Express do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” - program regularnego oszczędzania z gwarancją kapitału.

Deutsche Bank PBC wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA wprowadził do oferty 10-letni produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, w tej subskrypcji powiązany z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z pełnej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk aż 10% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” potrwa do 29 grudnia 2010 r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 procent. Pozostałe 80 procent należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat, czyli w okresie trwania programu.

Środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets”, którego aktywa lokowane są do 100 proc. w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikalnej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to 20% w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby osiągać satysfakcjonujący zysk bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 10 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 179,70 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej.

Opłata administracyjna wynosi 1,98 proc. w skali roku od 80% zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Oferta promocyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV

Oferta promocyjna dotyczy osób, które w terminie do 29 grudnia 2010 r. założą 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 10% w skali roku na kwotę min. 5 tys. zł i przystąpią do db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost IV opłacając równocześnie składkę pierwszą w wysokości min. 6750 zł. Przy czym wpłata na depozyt nie może być wyższa niż dwukrotność składki pierwszej w ramach produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV.

Po spełnieniu powyższych warunków, w zależności od wysokości wpłaconej pierwszej składki db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, wszystkie osoby przystępujące do promocji otrzymają jedną z nagród: Apple iPod Nano 8GB, Apple iPod Touch 64GB, Apple iPad 16GB WiFi lub MacBook Air.

Szczegółowe zasady dotyczące produktów oraz regulaminy promocji dostępne są na stronie www.db-pbc.pl.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Kolejne produkty w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora