Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
06.02.2011.

Deutsche Bank wprowadził do swojej oferty dwa nowe produkty strukturyzowane: Worst of Express oraz „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV”.

Szósta subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach szóstej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek chińskich HSCEI oraz akcji rosyjskich RDXUSD. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 25 lutego 2011 r.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.
 
Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 10 do 14% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona 24 lutego 2011 r., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy Hang Seng China Enterprises Index oraz Russian Depositary USD Index nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 30% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

III subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV”.

Deutsche Bank PBC rozpoczął III subskrypcję 10-letniego produktu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego z gwarancją kapitału db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, powiązanego z indeksem umożliwiającym inwestycje w akcje i obligacje przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Produkt pozwala osiągać potencjalne zyski z pełnej kwoty inwestycji przy jednorazowej wpłacie zaledwie 20 proc. przeznaczonych na nią środków. Dostępny jest on również w ramach oferty promocyjnej umożliwiającej dodatkowy zysk aż 10% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie oraz otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród: iPod Nano, iPod Touch, iPad WiFi lub MacBook Air. Subskrypcja „db Inwestuj w Przyszłość-Stabilny Wzrost IV” potrwa do 28 lutego 2011 r. w sieci oddziałów Deutsche Bank PBC.

db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, stworzony we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA, ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie opartego o inwestycję w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Konstrukcja produktu zapewnia 100-procentową ochronę składki zainwestowanej na koniec okresu odpowiedzialności. Co ważne, już od pierwszego dnia ubezpieczenia na potencjalny zysk pracuje cała zadeklarowana kwota inwestycji, pomimo, że Klient na początku wpłaca tylko jej 20 procent. Pozostałe 80 procent należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat, czyli
w okresie trwania programu.

Środki inwestowane są w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy „Libra Emerging Markets”, którego aktywa lokowane są do 100 proc. w certyfikaty emitowane przez BNP Paribas Arbitrage Issuance BV umożliwiające inwestycję na rynkach akcji i obligacji przy maksymalnej dywersyfikacji geograficznej w ramach rynków wschodzących. Wycena certyfikatów oparta jest na indeksie BNP PARIBAS Libra Emerging Markets PLN ER Index. Jest to indeks o unikalnej konstrukcji, na którą składa się: wersja Excess Return funduszu iShares Emerging Markets Index Fund, mechanizm zmiennego zaangażowania w iShares Emerging Markets Index ER w zależności od poziomu zmienności (wahań rynku), gdzie docelowy poziom zmienności to 20% w skali roku, oraz zaimplementowany na EEM Risk Controlled ER prosty mechanizm średnich ruchomych, na podstawie których podejmowane są decyzje inwestycyjne.

Mechanizm działania indeksu skonstruowany jest tak, aby osiągać satysfakcjonujący zysk bez względu na koniunkturę rynkową. W okresach, kiedy indeks EEM Risk Controlled ER reprezentujący rynek akcji krajów rozwijających się wykazuje trend wzrostowy, strategia oferuje wysoką ekspozycję na ten indeks. Natomiast w okresach spadków na giełdach, które często połączone są ze spadkiem stóp procentowych (a tym samym wzrostem wartości obligacji), pozwala uzyskać ekspozycję na rynek obligacji.

Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost, należy wpłacić jednorazową pierwszą składkę w wysokości co najmniej 4500 zł lub inną wielokrotność kwoty 2250 zł. Natomiast w okresie odpowiedzialności, co miesiąc przez 10 lat należy wpłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 179,70 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej.

Opłata administracyjna wynosi 1,98 proc. w skali roku od 80% zadeklarowanej kwoty inwestycji. W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu odpowiedzialności, pobierana jest opłata likwidacyjna naliczana procentowo od wartości umorzonych jednostek uczestnictwa.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie swojej śmierci. Kwota stanowiąca świadczenie ubezpieczeniowe z tego tytułu nie jest opodatkowana od spadków i darowizn, a jej wypłata nie wymaga przeprowadzania postępowania spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 28 lutego 2011 r.

Oferta promocyjna db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV

Oferta promocyjna dotyczy osób, które w terminie do 28 lutego 2011 r. założą 3-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 10% w skali roku na kwotę min. 5 tys. zł i przystąpią do db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost IV opłacając równocześnie składkę pierwszą w wysokości min. 6750 zł. Przy czym wpłata na depozyt nie może być wyższa niż dwukrotność składki pierwszej w ramach produktu db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV.

Po spełnieniu powyższych warunków, w zależności od wysokości wpłaconej pierwszej składki db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost IV, wszystkie osoby przystępujące do promocji otrzymają jedną z nagród: Apple iPod Nano 8GB, Apple iPod Touch 64GB, Apple iPad 16GB WiFi lub MacBook Air. Szczegółowe zasady określa regulamin promocji dostępny na stronie www.db-pbc.pl.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora