Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
02.04.2011.

W ostatnich dniach Deutsche Bank PBC uruchomił dwa kolejne produkty strukturyzowane: Certyfikaty strukturyzowane Worst of Express oraz db Elitę Funduszy.

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach ósmej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Worst of Express, których emitentem jest londyński Deutsche Bank AG. Instrumentami bazowymi Certyfikatów są indeksy akcji spółek chińskich HSCEI oraz akcji rosyjskich RDXUSD. Subskrypcja Certyfikatów w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 22 kwietnia 2011 r.

Certyfikaty Worst of Express to instrument finansowy o maksymalnie 3-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Konstrukcja Certyfikatów pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen na globalnych rynkach akcji, jak i w okresie stagnacji. Instrument umożliwia uzyskanie stopy zwrotu w postaci kuponu o wartości od 10 do 14% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie ustalona najpóźniej 21 kwietnia 2011 r., czyli dzień przed zakończeniem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami, instrument będzie podlegał obserwacjom w 6-miesięcznych okresach od daty emisji. Jeśli wartość wszystkich aktywów bazowych w dniu obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od poziomu początkowego, wówczas certyfikat zostanie wykupiony.

Wartość kuponu (która ostatecznie zostanie podana przez emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji) wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji, zgodnie z określonymi zasadami. Jeżeli warunek wcześniejszego wykupu nie zostanie spełniony w żadnej z sześciu dat obserwacji, a w dniu zapadalności produktu poziomy końcowe wszystkich jego aktywów bazowych będą powyżej poziomu 70% wartości początkowej, Inwestor otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.

Ryzyko, które ponosi Inwestor, ograniczone jest dzięki mechanizmowi „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% poziomu początkowego każdego z aktywów bazowych powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na globalnych rynkach akcji pod warunkiem, że indeksy Hang Seng China Enterprises Index lub Russian Depositary USD Index nie spadną w dniu zakończenia inwestycji o więcej niż 30% od wartości swoich poziomów początkowych.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Po zakończeniu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Worst of Express do notowania na GPW.

Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach czwartej subskrypcji inwestycyjno-ubezpieczeniowego produktu strukturyzowanego db Elita Funduszy, oferowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA. Zysk
z produktu uzależniony jest od wyników dwóch funduszy: CARMIGNAC Patrimoine oraz ETHNA – Activ E. db Elita Funduszy dostępna jest w oddziałach Deutsche Bank PBC do 8 kwietnia 2011 r.

  db Elita Funduszy, przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec dwuletniego okresu odpowiedzialności. Zysk z inwestycji może być nieograniczony. Środki w równej części inwestowane są w dwa fundusze: CARMIGNAC Patrimoine oraz ETHNA – Activ E. Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 85 do 105% (wartość ta zostanie ustalona 18 kwietnia br.).

– db Elita Funduszy to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani funduszami inwestycyjnymi, ale nie zawsze są gotowi na podjęcie ryzyka związanego z inwestowaniem w tego typu instrumenty. W ramach naszego produktu proponujemy lokowanie środków w dwa światowej klasy fundusze inwestycyjne (5* Morningstar) przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału wraz z korzyściami związanymi z ubezpieczeniem na życie – mówi Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC.

  Opłata wstępna wynosi 1% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrane zostaną opłaty likwidacyjne, których wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach uposażeni otrzymają 100,1% składki zainwestowanej bez podatku spadkowego. Ochronę ubezpieczeniową świadczy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.

Informacje o funduszach CARMIGNAC Patrimoine oraz ETHNA – Activ E

Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną głównym celem funduszu CARMIGNAC Patrimoine jest osiąganie optymalnego zysku przez aktywne zarządzanie, niezależnie od regionu lub sektora alokacji aktywów. Pośród aktywów funduszu CARMIGNAC Patrimoine znajdować się mogą: obligacje i instrumenty rynku pieniężnego (ich udział może wynieść od 50% do 100%), akcje (ich udział w strukturze aktywów funduszu może wynieść maksymalnie 50%; strategia funduszu zakłada dużą dywersyfikację portfela),  a także inne instrumenty rynku finansowego i instrumenty pochodne (w celu zabezpieczenia wypracowanego zwrotu z funduszu; udział tych instrumentów nie przekracza 10%). 

W przypadku ETHNA – Activ E zarządzający kierują się zasadą: optymalny zysk przy minimalnym ryzyku, a strategia funduszu umożliwia dopasowanie struktury aktywów do panujących warunków rynkowych. W aktywach funduszu mogą się znajdować: obligacje (ich emitentami mogą być spółki sektora publicznego oraz organizacje międzynarodowe o dobrym ratingu; udział obligacji danego emitenta będzie mieścił się w przedziale od 3% do 5%), akcje (dużych spółek giełdowych, cieszących się zaufaniem inwestorów i mających dobrą kondycję finansową, pochodzących głównie z takich krajów jak: Niemcy 
i Szwajcaria, Holandia, Francja, Włochy oraz Wielka Brytania; strategia funduszu zakłada dużą dywersyfikację portfela akcji, ich udział może wynieść maksymalnie 40%). W funduszu będzie się znajdować również gotówka (deponowana będzie w LBBW Luxemburg, lub w innym banku o wysokim ratingu; udział gotówki w funduszu może wynieść 100%) oraz instrumenty rynku finansowego (w celu zabezpieczenia wypracowanego zwrotu z funduszu). 

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora