Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe struktury w db PDF Drukuj Email
23.03.2013.

Deutsche Bank PBC wprowadził w ostatnim czasie do swojej oferty dwa nowe produkty sturkturyzowane: db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII oraz db Gwarancja – Niemieckie TRIO.

db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII

W Oddziałach Deutsche Bank PBC zaczęły się zapisy w ramach kolejnej subskrypcji 15-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Inwestuj w Przyszłość – Stabilny Wzrost VII, opartego o koszyk trzech indeksów Nomura: GoPoland, GoBrazil, GoChina, którego celem jest uzyskanie pozytywnych rezultatów z inwestycji na wschodzących rynkach akcji: Polski, Brazylii i Chin. Konstrukcja produktu pozwala osiągać potencjalny zysk od początku trwania inwestycji z całej zadeklarowanej kwoty, która zostanie wpłacona przez Klienta w ciągu 10 lat, przy jednorazowej wpłacie początkowej zaledwie 10 proc. przeznaczonych na nią środków. Subskrypcja db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 30 marca br.

db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, stworzony we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A., ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Celem inwestycyjnym funduszu jest 130-procentowa ochrona składki zainwestowanej na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia oraz powiększanie wartości aktywów tego funduszu. Co ważne, zysk zostanie obliczony tak, jakby cała zadeklarowana kwota inwestycji pracowała od początku inwestycji, pomimo że Klient na początku finansuje tylko jej 10 proc. Pozostałe 90 proc. należy wpłacać co miesiąc przez 10 lat okresu ubezpieczenia. Składki bieżące (po pomniejszeniu o opłatę administracyjną) alokowane są w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, który inwestuje środki w koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina.

Strategia inwestycyjna db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, oparta o koszyk indeksów Nomura GoPoland, GoBrazil, GoChina odzwierciedla wyniki notowań akcji powiązanych z gospodarkami Polski, Brazylii i Chin. Na koniec 15-letniego okresu ubezpieczenia potencjalny zysk z koszyka indeksów będzie obliczany z wykorzystaniem najwyższego spośród pięciu półrocznych odczytów jego wartości (sprawdzany co pół roku w ostatnich dwóch latach okresu ubezpieczenia). Aby rozpocząć inwestycję w ramach db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII, należy sfinansować jednorazowo pierwszą składkę w wysokości co najmniej 2000 zł. Natomiast w okresie ubezpieczenia co miesiąc przez 10 lat należy opłacać składkę bieżącą w wysokości co najmniej 200 zł, przy czym wysokość składki bieżącej ustalana jest na podstawie zadeklarowanej składki zainwestowanej. Klient ma możliwość dwukrotnego zawieszenia opłacania składek po 1 roku ubezpieczenia.
Opłata administracyjna, zwierająca także koszt ochrony ubezpieczeniowej, wynosi 3 proc. w skali roku i jest naliczana od składki zainwestowanej (zadeklarowanej kwoty inwestycji). W przypadku rezygnacji z inwestycji przed końcem okresu ubezpieczenia, wypłacana jest wartość wykupu (szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, m.in. termin i sposób wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych, warunki rezygnacji z ubezpieczenia, zasady obliczania wartości wykupu, ograniczenia odpowiedzialności Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia „db Inwestuj w Przyszłość - Stabilny Wzrost VII”).

db Gwarancja – Niemieckie TRIO

Deutsche Bank PBC prowadzi również zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji – Niemieckie Trio – strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie kuponu z przedziału między 7 a 9 proc. w skali roku w zależności od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek – Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 26 marca 2013 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Niemieckie TRIO zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Maksymalny okres ochrony to trzy lata z możliwością wcześniejszego zakończenia tj. nawet po 12 lub po 24 miesiącach jeżeli zostanie spełniony warunek do wypłaty kuponu.

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Niemieckie TRIO zależy od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek (koncernów o zasięgu globalnym) – Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Po pierwszym roku trwania inwestycji Klienci mogą otrzymać kupon z przedziału między 7 a 9 proc. (którego ostateczna wartość zostanie ustalona 28 marca 2013 r.), jeżeli w dniu drugiej obserwacji tj. 11 marca 2014 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej (z dn. 28 marca 2013 r.). Spełnienie warunku spowoduje zakończenie okresu ochrony i wypłatę zainwestowanej składki powiększonej o wartość kuponu. Jeżeli natomiast w dniu obserwacji ceny akcji będą mniejsze od ich wartości początkowej, wtedy produkt zostanie przedłużony o kolejny rok. W drugim roku trwania inwestycji Klient ma możliwość otrzymania dwukrotności kuponu, jeżeli w dniu kolejnej obserwacji tj. 11 marca 2015 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. W przeciwnym razie okres ochrony zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Produkt zakończy się maksymalnie po trzech latach wypłatą trzykrotnej wartości kuponu, jeżeli w dniu ostatniej obserwacji tj. 11 marca 2016 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony Klient otrzymuje 100% zainwestowanej składki bez osiągnięcia zysku z inwestycji.

Możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z db Gwarancja – Niemieckie TRIO zakłada wypłatę kuponów z przedziału 7- 9 proc. (co stanowić może nawet równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 11,11 proc. w skali roku) zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na wybranych akcjach.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Produkty strukturyzowane db to produkty przygotowane z myślą o Klientach, którzy z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.

źródło: Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe struktury w db ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora