Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowe Certyfikaty w Deutsche Banku PDF Drukuj Email
10.12.2013.

W ostatnich dniach Deutsche Bank PBC rozpoczął sprzedaż dwóch nowych produktów strukturyzowanych: Certyfikatów Depozytowych z Jednym Pułapem oraz db Elita Funduszy VIII.

Druga subskrypcja Certyfikatu Depozytowego z Jednym Pułapem.

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji produktu inwestycyjnego - Certyfikatu Depozytowego z Jednym Pułapem powiązanego z koszykiem akcji 15 spółek Blue Chip posiadających obecnie rekomendację ”Kupuj” działu analiz Deutsche Bank AG. Czteroletni certyfikat strukturyzowany zapewnia 100% ochronę zainwestowanego kapitału w dacie zapadalności. Subskrypcja w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 20 grudnia br.

Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem to instrument finansowy o 4-letnim horyzoncie inwestycyjnym, dopuszczony do publicznego obrotu w Polsce. Jego emitentem jest Deutsche Bank AG w Londynie.

Inwestycja daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku opartego o zwrot z koszyka składającego się z 15 spółek Blue Chip, posiadających obecnie rekomendację ”Kupuj” działu analiz Deutsche Bank AG. W jego skład wchodzą: GDF Suez, Bank of China
LTD-H, Total SA, Vodafone LN, GlaxoSmithKline plc, British American Tobacco plc, Renault SA, General Electric CO, Deutsche Telekom AG, Siemens AS-REG, Daimler-Chrysler AG-REG, Philips Electronics NV, UBS AG-REG, Volkswagen AG PFD, Intesa Sanpaolo.

Po pierwszym roku inwestycji, certyfikat gwarantuje wypłatę stałego kuponu w wysokości 5%. Wypłata kuponu w kolejnych latach jest uzależniona od średniego wyniku koszyka akcji, obliczanego jako średnia arytmetyczna wyników poszczególnych akcji od daty emisji do daty kuponu, przy czym wynik każdej akcji jest ograniczony z góry do maksymalnie 10,5%. Pozytywny wynik koszyka daje inwestorom możliwość osiągnięcia rocznego kuponu ograniczonego do maksymalnej wysokości 10,5% w skali roku. W przypadku gdy wynik koszyka akcji wyniesie 0% lub niżej, kupon nie zostanie wypłacony za dany rok inwestycji.

Certyfikaty Depozytowe z Jednym Pułapem posiadają 100% ochronę kapitału w dacie zapadalności z zastrzeżeniem wypłacalności emitenta - Deutsche Bank AG oraz prowadzącego depozyt będący częścią składową certyfikatów - Deutsche Bank PBC.

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów oczekujących umiarkowanych wzrostów zainwestowanego kapitału, które mogą być osiągnięte w warunkach rosnących lub umiarkowanie rosnących rynków akcji, przy jednoczesnej gwarancji zwrotu kapitału w dacie zapadalności.

Certyfikaty denominowane są w złotych. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) jednego certyfikatu wynosi 100 zł. Zapisów można dokonywać na co najmniej 10 certyfikatów.

Subskrypcja produktu potrwa do 20 grudnia br.

Druga subskrypcja produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VIII

W Oddziałach Deutsche Bank PBC trwają zapisy w ramach drugiej subskrypcji 3-letniego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego db Elita Funduszy VIII, opartego o koszyk funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A i Ethna-Aktiv E. Produkt oferuje 100% gwarancję zainwestowanego kapitału na koniec okresu odpowiedzialności. Subskrypcja db Elity Funduszy VIII w sieci Oddziałów Deutsche Bank PBC potrwa do 30 grudnia br.

db Elita Funduszy VIII przygotowana we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. oferowana jest w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie i zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Zysk z inwestycji będzie zależał od wyniku koszyka funduszy: M&G Optimal Income-A-Euro-A (50% udział w koszyku) i Ethna-Aktiv E (50% udział w koszyku).

Celem funduszu M&G Optimal Income-A-Euro-A (MGOIAEA LN Equity) jest osiąganie wyższych stóp zwrotu niż rynek w długim okresie. Fundusz inwestuje przynajmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, a jego zarządzający dopuszcza możliwość inwestowania również w inne aktywa. Nie ma ograniczenia co do liczby znajdujących się w portfelu funduszu obligacji rządowych, obligacji o ratingu inwestycyjnym lub obligacji o wysokiej rentowności. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego, akcje, derywaty, depozyty, gotówka.

Ethna-Aktiv E (ETAKTVE LX Equity) jest funduszem stworzonym dla inwestorów ceniących sobie utrzymywanie stabilności i płynności swoich inwestycji. Zarządzający funduszem, zachowując zasady dywersyfikacji ryzyka, inwestuje w: depozyty terminowe i rynek pieniężny, światowe rynki walut, obligacje, a także w rynki akcji. Inwestycje funduszu skupione są w większości na rynkach europejskich, a także na rynkach krajów OECD. Celem funduszu Ethna Aktiv E, dzięki aktywnemu zarządzaniu, jest osiąganie długoterminowych zwrotów z inwestycji w różnych warunkach rynkowych przy wzmożonej ochronie kapitału*. Partycypacja Klienta w zysku z koszyka funduszy inwestycyjnych wyniesie od 90 do 110% (wartość ta zostanie ustalona 8 stycznia br.).

db Elita Funduszy VIII to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy są zainteresowani produktem ubezpieczeniowym umożliwiającym inwestowanie w fundusze przy jednoczesnej 100-procentowej ochronie zainwestowanego kapitału na koniec okresu ubezpieczenia.

Opłata wstępna wynosi 1,5% od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu. której wysokość zależy od momentu, w którym złożono oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia i uwzględnia bieżącą wartość instrumentu pochodnego oraz koszty rezygnacji (200 zł).

Suma ubezpieczenia z tytułu dożycia ubezpieczonego do końca okresu odpowiedzialności wynosi 100% zainwestowanej składki, a w przypadku zrealizowania pozytywnego scenariusza inwestycyjnego zostanie powiększona o premię. Suma ubezpieczenia z tytułu zgonu w wyniku wypadku komunikacyjnego będzie równa mniejszej z dwóch wartości: 150% składki zainwestowanej albo sumy składki zainwestowanej i 100 tys. zł natomiast suma ubezpieczenia z tytułu zgonu innego niż zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego wynosi 100,1% zainwestowanej składki. Dzięki temu, że produkt ma formę grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, w losowych sytuacjach zgromadzone przez Klienta pieniądze zostaną przekazane uprawnionym bez podatku spadkowego.

Subskrypcja produktu potrwa do 30 grudnia 2013 r.

źródło: Biuro Prasowe Grupy Deutsche Bank w Polsce

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowe Certyfikaty w Deutsche Banku ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora