Zur Navigation | Zum Inhalt
Nowości w Raiffeisen Polbank PDF Drukuj Email
08.06.2014.

W odpowiedzi na niskie stopy procentowe, Raiffeisen Polbank wprowadza do swojej oferty kolejne produkty strukturyzowane, które Klientom akceptującym wyższe ryzyko dają opcję wyższych zysków. Oczywiście wyższe zyski nie są gwarantowane, ale też Klienci o ile dotrzymają terminu zapadalności mają gwarancję zwrotu od 95% do 100% kapitału.

"Semestr z Dolarem III" oraz "Rok z Euro"

Do 27 czerwca 2014 roku Raiffeisen Polbank prowadzi zapisy na dwie lokaty strukturyzowane: "Semestr z Dolarem III" oraz "Rok z Euro". Dają one szansę na wypłatę 7 proc. zysku w skali roku i gwarantują ochronę kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności.

Strategia inwestycyjna lokat zakłada wahania kursu dolara w stosunku do złotego oraz euro w stosunku do złotego na przestrzeni odpowiednio 6 i 12 miesięcy. Produkty zapadają w terminie 31 grudnia 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r.

"Semestr z Dolarem III" oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego USD do PLN 29 grudnia 2014 r. względem kursu początkowego ustalonego 30 czerwca 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 18,75 grosza, ani niższy o więcej niż 8,25 grosza względem kursu początkowego (zakres min. 27 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 6 miesięcy.

"Rok z Euro" również oferuje możliwość wypłaty kuponu w wysokości 7 proc. w skali roku. Wypłata zależy od spełnienia warunków związanych z poziomem kursu końcowego EUR do PLN 26 czerwca 2015 r. względem kursu początkowego ustalonego 30 czerwca 2014 r. Na koniec inwestycji nie powinien być on wyższy o więcej niż 20,5 grosza, ani niższy o więcej niż 10,5 grosza względem kursu początkowego (zakres min. 31 groszy). Osiągnięcie lub przekroczenie tych wartości granicznych w którymkolwiek momencie trwania lokaty spowoduje zwrot 100 proc. kapitału. Jeśli jednak kurs pozostanie w wyznaczonym wartościami granicznymi zakresie, nastąpi zwrot kapitału oraz wypłata 7 proc. zysku w skali roku. Inwestycja trwa 12 miesięcy.

"Na korzyść obu lokat przemawia wyraźnie niższa zmienność kursów euro i dolara do złotego w porównaniu do poprzednich lat. Mniejsza jest nerwowość inwestorów względem obserwowanej w trakcie kryzysu fiskalnego w strefie euro. Złotemu zdecydowanie sprzyja ożywienie gospodarcze w Europie i na świecie, a z drugiej zagrożeniem jest trwający konflikt na Ukrainie czy odchodzenie od łagodnej polityki pieniężnej przez amerykański Fed" - mówi Dorota Strauch, analityk rynków finansowych Raiffeisen Polbank.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "Semestr z Dolarem III" lub "Rok z Euro", to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to odpowiednio maksymalnie 2 proc. i 3,5 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

"Asy Motoryzacji"

Do 30 czerwca 2014 r. klienci Raiffeisen Polbank mogą przystępować do dwuletniego ubezpieczenia strukturyzowanego "Asy Motoryzacji" przygotowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA we współpracy z Raiffeisen Bank Polska. Daje ono szansę na zwrot kapitału w wysokości nawet 16% w ciągu dwóch lat. Instrumentem bazowym jest koszyk sześciu spółek z branży motoryzacyjnej, do których należą: Daimler, BMW, Kia Motors, Toyota Motor, Ford Motor, General Motors.

Spółki wchodzące w skład koszyka reprezentują znane na świecie marki i cechują się dobrą pozycją kapitałową. Mają silną pozycję na rynkach międzynarodowych, co pozwala minimalizować ryzyko inwestycyjne w przypadku załamania się popytu na samochody na jednym z rynków. Otrzymały także pozytywne rekomendacje analityków co do perspektyw wzrostu.

Formuła naliczania premii w przypadku ubezpieczenia "Asy Motoryzacji" bazuje na stopach zwrotu spółek wchodzących w skład koszyka. Stopa zwrotu z całego koszyka na koniec okresu ubezpieczenia liczona będzie jako średnia stopa zwrotu dla wszystkich spółek z koszyka z uwzględnieniem poniższych zasad:
wyniki 2 spółek o najwyższej stopie zwrotu zostaną zastąpione wartością 16%, niezależnie od tego czy osiągnęły wyniki poniżej czy powyżej 16%,
wyniki 4 kolejnych spółek pozostaną bez zmian (uwzględniając barierę na poziomie 16%).

Jeżeli wyliczona w ten sposób stopa zwrotu z koszyka będzie większa lub równa zero, zostanie wypłacony dodatkowy kupon w wysokości 5%. Premia będąca sumą stopy zwrotu z koszyka oraz kuponu doliczana jest do sumy ubezpieczenia, której wartość wynosi 95% wpłaconej składki. Jeżeli wyliczona w powyższy sposób stopa zwrotu z koszyka będzie ujemna, to klient otrzyma 95% wpłaconej składki.

Wahania notowań spółek w trakcie trwania okresu ubezpieczenia nie mają znaczenia dla finalnej wysokości premii. Do wyliczenia premii przyjmuje się wyniki spółek wchodzących w skład koszyka odpowiednio z dnia rozpoczęcia oraz zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpocznie się 8 lipca 2014 r. i będzie trwał do 5 lipca 2016 r.

W przypadku rezygnacji ubezpieczonego z przystąpienia do umowy ubezpieczenia, po zakończeniu okresu subskrypcji, a przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności (tj. od 1 lipca do 7 lipca 2014 r.), opłata za rezygnację wynosi 1% bieżącej wartości składki. Wartość wykupu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie okresu odpowiedzialności (tj. od 8 lipca 2014 do 5 lipca 2016), będzie równa bieżącej wartości składki pomniejszonej o opłatę za wykup, która wynosi 1% bieżącej wartości składki.

Bieżąca wartość dla 100 zł składki prezentowana będzie na stronie internetowej www.warta.pl. Szczegóły dotyczące zasad i terminów wypłaty wartości wykupu znajdują się w Warunkach Finansowych Ubezpieczenia "Asy Motoryzacji", które klient otrzymuje przy podpisaniu umowy. Minimalna kwota składki to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.


Źródło: Raiffeisen Polbank

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Komentarze użytkowników
Dodaj swój komentarz do tego artykułu...Nowości w Raiffeisen Polbank ...

Wpisz swój komentarz poniżej.

(wymagane)

(wymagane)

Twój e-mail nie będzie wyświetlany na stronie - to informacja dla administratora