Bankowo뜻 Prywatna Banku Pekao S.A. nagrodzona
03.06.2018.

Magazyn Global Finance wrczy statuetki  World’s Best Private Banks Awards. Bankowo뜻 prywatna Banku Pekao S.A. ju po raz trzeci zosta쿪 uznana za najlepsz w Polsce.

World’s Best Private Banks Awards to wyró퓆ienie magazynu finansowego Global Finance, zajmuj켧ego si publikacj analiz i informacji na temat instytucji finansowych z ca쿮go 턻iata. Tytu퀉 The Best Private Bank przyznawane s na podstawie zebranych zg쿽sze, analiz rynkowych i ocen analityków bran퓇wych, kadry zarz켨zaj켧ej oraz klientów z segmentu bankowo턢i prywatnej. Dziki temu badaniu, Global Finance rozpoznaje banki, które s najlepiej przygotowane aby tworzy zindywidualizowan ofert i pomaga klientom skutecznie porusza si w 턻iecie finansów, który wci굻 si zmienia.

Bank Pekao S.A. pod굻a za najlepszymi europejskimi trendami private banking tworz켧 ofert dla  wyj켾kowo wymagaj켧ych klientów tego segmentu. Jako pierwszy w Polsce i w ca쿮j Europie Bank Pekao S.A. wprowadzi wielowalutow kart debetow World Elite Debit Mastercard. Stale rozwija tak풽 ofert dostpnych rozwi콄a finansowych dopasowuj켧 j do ró퓆orodnych potrzeb klientów, w ramach czego m.in.  wdro퓇na zosta쿪  us퀅ga doradztwa inwestycyjnego oraz udostpniono Fundusze Goldman Sachs Asset Management (GSAM) (w pierwszym okresie wy낢cznie dla klientów Bankowo턢i Prywatnej Banku Pekao S.A.). Ponadto zaproponowano nowy typ produktów inwestycyjnych – Certyfikaty Strukturyzowane bez ochrony kapita퀅 Odwrotnie Zamienne na akcje.

- Najzamo퓆iejszy polski klient ceni sobie kompleksow obs퀅g i indywidualne podej턢ie dlatego dbamy o to, aby oferta Banku wzbogacana by쿪 o niestandardowe rozwi콄aniaTo potrzeby klientów s motorem rozwoju oferty mówi Roksana Ciurysek-Gedir, Wiceprezes Zarz켨u Banku nadzoruj켧a Pion Bankowo턢i Prywatnej.

Produkty i us퀅gi bankowe s bardzo 쿪two kopiowalne. To co w jednym roku by쿽 nowo턢i wprowadzon przez jeden bank, w kolejnym ma ju ca퀉 rynek. Dlatego utrzymanie tytu퀅 The Best Private Bank in Poland wymaga od Banku Pekao S.A. systematycznej pracy nad jako턢i obs퀅gi oraz udoskonalaniem oferty, dostosowywaniem jej do nowych oczekiwa, w tym miedzy innymi do wsparcia Klientów w zakresie przekazywania maj켾ku.

Sukcesja w Polsce przesta쿪 by tylko sloganem,  zacz怨a by ogromnie wa퓆ym procesem. My jako Bank chcemy w tym uczestniczy wspieraj켧 naszych klientów. Zachodnie instytucje finansowe pomagaj w sukcesji od dziesi켾ków lat, musimy skorzysta z ich najlepszych wzorców. Polska jest na pocz켾ku tej 턢ie퓃i, bankowo뜻 prywatna musi by dostosowana do takich zmian- dodaje Roksana Ciurysek-Gedir.

Bank Pekao S.A. inwestuje nie tylko aktywa swoich klientów, ale tak풽 poszerza ich wiedz organizuj켧 cykle spotka, podczas których eksperci zarówno z banku jak i innych instytucji przedstawiaj kierunki i trendy na rynkach. W 2018 roku Bank planuje zorganizowa cykl spotka po턻iconych w쿪턭ie tematowi sukcesji.

 

Bank Pekao S.A. zosta za쿽퓇ny 17 marca 1929 r. i obecnie jest jedn z najwikszych instytucji finansowych Europy 쫞odkowo-Wschodniej. To polski, midzynarodowy bank uniwersalny, najwikszy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obs퀅guje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. nale퓓 do grona najsilniejszych kapita쿽wo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapita쿽wej dzia쿪 kilkana턢ie spó쿮k nale엽cych do grona krajowych liderów w zakresie dzia쿪lno턢i maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniaj켧 ponad 15 000 osób - jest jednym z wikszych pracodawców w Polsce.

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowo턢i: jako pierwszy bank uruchomi w Polsce bankomat, wyda pierwsz kart kredytow, uruchomi biuro maklerskie, zastosowa w praktyce biometri w bankowo턢i.

Od 1998 roku bank obecny jest na Gie쿭zie Papierów Warto턢iowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20,  nale퓓 do grona piciu najwikszych spó쿮k polskiej gie쿭y.

Bank Pekao S.A jest cz沅ci grupy PZU – najwikszej grupy finansowej w Europie 쫞odkowo-Wschodniej.

펢ód쿽: Bank Pekao SA